917428243651 917428243651

Our Team


 • Vikas Singh Chauhan (Partner)

 • Mukund Kumar (Partner)

 • Priyank Tiwari (Company Secretary)

 • Manish Kumar (Lawyer)

 • Isha Sharma (HR Head)

 • CA Roshani Anand (Audit Executive)

 • CS Gaurav Sharma (Secreterial Compliance)

 • Navjeet Singh Gujral (Member)

 • Rahul Choudhary (Audit Executive)

 • Shubham Chauhan (Member)

 • Sunil Sisodia (Senior Member)

 • Vikash Kumar (Member)